Nr postępowania DZ/IB/341/120/11

Opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. Pawiej na odcinku od ul. Orlej do ul. Wyzwolenia i budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Pawia-Wyzwolenia

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Dominikę Pulikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DAP-MED-PROJECT, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, z ceną brutto: 54.735,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Marcin Dobek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Opracowania Programów Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS, ul. Matejki 7, 22-100 Chełm, liczba uzyskanych punktów: 61,48; ? oferta nr 2 ? Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe ? Pracownie Projektowe Cejrowski&Krych Sp. j., Os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 70,63; ? oferta nr 3 ? Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 64,49; ? oferta nr 5 - Pracownia Projektowa MOST s.c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 61,38; ? oferta nr 6 - Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DAP-MED.-PROJECT, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100;
Data zamieszczenia informacji