Nr postępowania DZ/RB/341/130/11

Wykonanie pomiarów hałasu w otoczeniu dróg powiatowych
i gminnych w obszarze miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą na realizację zadania nr 2 uznana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska ?SEPO? Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów, z ceną brutto: 33.351,45 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska ?SEPO? Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów, liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 2: 100.
Data zamieszczenia informacji