Nr postępowania DZ/UI/341/097/11

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od 16 października 2011r. do 15 kwietnia 2012r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA DH I ? w Rejonie I ? Stare Miasto ? Centrum (część 15 zamówienia): Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla ww. zadania uznana została oferta złożona przez Alkom Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 712.800,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 6: ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla przedmiotowego zadania: 100,00.
Data zamieszczenia informacji