Nr postępowania DZ/Rsim/341/133/11

Wykonanie i montaż podświetlanych paneli informacyjnych Systemu Informacji Miejskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica, z ceną brutto 123.897,99 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): oferta nr 1 ? złożona przez UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji