Nr postępowania DZ/IB/341/125/11

Renowacja ekranu akustycznego przy ul. Witosa w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, z ceną brutto 547.157,14 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 ? złożona przez EKOBEL Schallschutz Sp. z o.o., al. Solidarności 46, 61-696 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 46,09.
Data zamieszczenia informacji