Nr postępowania DZ/DP/341/138/11

Dostawa bonów żywieniowych dla Zarządu Dróg Miejskich
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 2 złożona przez Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, z ceną: 69.339,53 zł oraz ilością punktów do realizacji bonów żywieniowych na terenie Poznania: 532. Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert - najniższa cena - 40% oraz ilość punktów do realizacji bonów żywieniowych na terenie Poznania ? 60 % - oferta nr 1 ? Wasza Żywieniowa Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 133/113, 02-304 Warszawa: cena: 40,00 pkt; ilość punktów do realizacji bonów żywieniowych na terenie Poznania: 5,30 pkt; łączna liczba punktów w kryteriach: 45,30; - oferta nr 2 ? Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa: cena: 38,12 pkt; ilość punktów do realizacji bonów żywieniowych na terenie Poznania: 60,00 pkt; łączna liczba punktów w kryteriach: 98,12; - oferta nr 3 ? Edenred Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa: cena: 40 pkt; ilość punktów do realizacji bonów żywieniowych na terenie Poznania: 12,86 pkt; łączna liczba punktów w kryteriach: 52,86.
Data zamieszczenia informacji