Nr postępowania DZ/IB/341/131/11

Budowa oświetlenia ul. Burszty w Poznaniu na odc. od ul. Buczka do ul. Rejewskiego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, z ceną brutto: 124.714,83 zł.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 2 - Jarosław Mirzejewski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą EL SERWIS, ul. Długa 14, 95-030 Rzgów, liczba uzyskanych punktów: 83,92; ? oferta nr 3 - ATREM S.A., ul. Czołgowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 77,57; ? oferta nr 4 - SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 61,10.
Data zamieszczenia informacji