Nr postępowania DZ/RB/341/135/11

Dostawa wraz ze skonfigurowaniem aktywnego oznakowania przejść dla pieszych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, z ceną brutto: 83.713,80 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? LUNARO S.C. Michał Ciesielski, Paweł Sawicki, ul. Słubicka 5A, 61-615 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 34,37; - oferta nr 2 ? WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4 ? APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o., ul. Barska 70, 43-300 Bielsko - Biała, liczba uzyskanych punktów: 31,22.
Data zamieszczenia informacji