Nr postępowania DZ/UI/341/146/11

Montaż, utrzymanie i demontaż iluminacji okolicznościowej (zimowo-świątecznej) na wybranych ulicach miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?ENEOS? Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, z ceną brutto: 74.273,55 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? ?ENEOS? Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji