Nr postępowania DZ/IB/341/141/11

Remont przejścia podziemnego pod ul. Szymanowskiego - PST w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Zbigniewa Przybeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zbigniew Przybecki Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych IKOMONT, siedziba: Janikowo (62-006 Kobylnica) ul. Gnieźnieńska 59; z ceną brutto: 746 260,19 pln po poprawieniu stwierdzonej oczywistej omyłki rachunkowej. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ?Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane TORKRET Sp. z o.o. Spółka komandytowa, siedziba: Siekierki Wielkie (62-025) ul. Grabowa 8; liczba uzyskanych punktów: 79. - oferta nr 3 ?INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. jawna, siedziba: Poznań (60-465) ul. Omańkowskiej 3, liczba uzyskanych punktów: 95. - oferta nr 4 ?Zbigniew Przybecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zbigniew Przybecki Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych IKOMONT, siedziba Janikowo (62-006 Kobylnica) ul. Gnieźnieńska 59; liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 5 ?MOSTY Poznań Sp. z o.o., siedziba: Poznań (61-362), ul. Forteczna 12 blok E, liczba uzyskanych punktów: 76
Data zamieszczenia informacji