Nr postępowania DZ/IB/341/139/11

Budowa ul. Jędrzejowskiej w Poznaniu na odc. od ul. Oświęcimskiej do cieku Starynka

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, z ceną brutto 2.271.973,82 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 95,13; ? oferta nr 2 ? EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 100,00. ? oferta nr 3 ? SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 96,18. ? oferta nr 4 ? Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 93.92. ? oferta nr 5 ? Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o. o., Żabno 2a, 63-112 Brodnica, liczba uzyskanych punktów: 85,98.
Data zamieszczenia informacji