Nr postępowania DZ/IB/341/190/06

Wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym ulicy Łubieńskiej i Jasnej w Poznaniu wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PHU ABIES mgr inż. Szymon Grodzki, Zielonka 4, 62-095 Murowana Goślina z ceną brutto 195.827,82 zł.
Data zamieszczenia informacji