Nr postępowania DZ/IB/341/144/11

Budowa oświetlenia ul. Babickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Krzysztofa Kowalczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Sygnalizacyjnych ?Ciechdrog? mgr inż. Krzysztof Kowalczuk, ul. Jesionowa 4, Chruszczewo, 06-400 Ciechanów, z ceną brutto: 223.923,35 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Krzysztof Ostrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów, liczba uzyskanych punktów: 35,84; ? oferta nr 2 - SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 89,85; ? oferta nr 3 - Krzysztof Kowalczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Sygnalizacyjnych ?Ciechdrog? mgr inż. Krzysztof Kowalczuk, ul. Jesionowa 4, Chruszczewo, 06-400 Ciechanów, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 5 - ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,62.
Data zamieszczenia informacji