Nr postępowania DZ/RB/341/159/11

Dostawa i montaż tablic objazdowych w związku z planowanymi ograniczeniami dla ruchu samochodów ciężkich na estakadzie i wiadukcie w ciągu ul. Krzywoustego
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 2 złożona przez firmę TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Świętopełka 15/23, z ceną brutto: 110 552,40 zł PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 60. - oferta nr 2 złożona przez TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 3 złożona przez WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 26 - oferta nr 4 złożona przez GIERA Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera Sp. jawna, ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna, liczba uzyskanych punktów: 62. - oferta nr 5 złożona przez CZMUDA S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, liczba uzyskanych punktów: 71 - oferta nr 6 złożona przez RESTAL Sp. z o.o., ul. Żerkowicka 1a, 45-838 Opole, liczba uzyskanych punktów: 74.
Data zamieszczenia informacji