Nr postępowania DZ/RB/341/154/11

Wykonanie pomiarów hałasu w otoczeniu dróg powiatowych i gminnych w obszarze miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą na realizację zadania nr 2 uznana została oferta złożona przez: SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna, z ceną brutto: 32.683,56 zł oraz dla zadania nr 1 złożonej przez Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska ?SEPO? Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów, z ceną brutto: 27.035,40 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2: EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków, liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 1: 66,02; dla zadania nr 2: 79,81; - oferta nr 4 SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna, liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 1: 82,72, dla zadania nr 2: 100,00; - oferta nr 6: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wojciech Kochel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Badań Środowiskowych, ul. Sobieskiego 23/5 41-800 Zabrze i Team Prevent Poland Sp. z o.o., ul. Warowa 8, 43-200 Pszczyna, liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 1: 82,63; dla zadania nr 2: 99,89; oferta nr 7: Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 1: 44,86; dla zadania nr 2: 54,23; oferta nr 8: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii ?OIKOS? Sp. z o.o. i Marcin Biegaj prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Sonitus Marcin Biegaj, ul. Bacciarelliego 10b/5, 51-649 Wrocław, liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 1:63,26; dla zadania nr 2: 76,47; oferta nr 9: Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Długosza 40, 51-162 Wrocław, liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 1: 61,33; dla zadania nr 2:74,14; oferta nr 10: Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska ?SEPO? Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów, liczba uzyskanych punktów dla zadania nr 1: 100; dla zadania nr 2: 87,47.
Data zamieszczenia informacji