Nr postępowania DZ/RP/341/157/11

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do parkomatów, wyjmowanie bilonu z automatów i konwojowanie wartości pieniężnych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?EKOTRADE? Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, z ceną brutto: 90.000,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? ?EKOTRADE? Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, liczba uzyskanych punktów ? 100,00; - oferta nr 2 ? USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 41,62.
Data zamieszczenia informacji