Nr postępowania DZ/UI/341/134/11

Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznano: ? dla Zadań: A1, A2, A3, A4, A5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5 ofertę złożoną przez ?EKOS POZNAŃ? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań z cenami brutto dla: Zadania A1 - 215.742,00zł, Zadania A2 ? 153.196,50 zł; Zadania A3 ? 202.765,50 zł; Zadania A4- 180.810,00 zł; Zadania A5 ? 141.450,00 zł; Zadania C1- 141.911,25 zł, Zadania C2- 141.911,25 zł; Zadania C3- 141.911,25 zł; Zadania C4 ? 141.911,25 zł; Zadanie C5 ? 141.911,25 zł; Zadania D1 ? 23.985,00 zł; Zadania D2 ? 23.985,00 zł; Zadania D3 ?11.992,50 zł; Zadania D4 ? 23.985,00 zł; Zadania D5 ?11.992,50 zł; ? dla Zadania B ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?KASIL? Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań i Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN-EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań z ceną brutto - 482.406,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: ?EKOS POZNAŃ? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla zadania: A1:100, A2:100, A3:100; A4:100; A5:100; B:71,91; C1:100; C2:100; C3:100; C4:100; C5:100; D1:100; D2:100; D3:100; D4:100; D5:100; ? oferta nr 2: ?DANKAN? Sp. z o.o., ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław, liczba uzyskanych punktów dla zadania A1:72,18; A2: 64,37; ? oferta nr 3: wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?KASIL? Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań i Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN-EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczb uzyskanych punktów dla zadania: A2:36,31; A5:39,25; B:100; C1:91,57; C2:91,57, C3:91,57; C4:91,57; C5:91,57.
Data zamieszczenia informacji