Nr postępowania DZ/RB/341/126/11

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu System ITS Poznań

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 3 złożona przez INFOVIDE-MATRIX S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51, z ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1 339 470,00 pln PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIACH OCENY OFERT: Kryteria oceny ofert: cena (C) - 70 %; wartość merytoryczna (M) - 30% Punktacja: - oferta nr 1 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: International Management Services Sp. z o.o. ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków Ekocentrum Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław; SYNERGIS-PDM Sp. z o.o. ul. Saska 105/3, 03-914 Warszawa: C - 34,67 pkt, M - 13,50 pkt - łącznie 48,17 pkt - oferta nr 2 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: ITTI Sp. z o.o. ul. Rubież 46, 61-612 Poznań F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań: C - 44,84 pkt, M - 25,50 pkt - łącznie 70,34 pkt. - oferta nr 3 - Infovide-Matrix S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa: C - 70,00 pkt, M -28,50 pkt - łącznie: 98,50 pkt - oferta nr 4 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Grontmij Polska Sp. z o.o. ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, Michał Kierul SoftBlue ul. B. Chrobrego 24 lok nr 1, 85-047 Bydgoszcz: C - 31,72 pkt, M - 7,50 pkt, łącznie: 39,22 pkt - oferta nr 5 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: SAFEGE S.A. Parc de l?lle, 15-27, rue du Port, 92000 Nanterre, Francja; adres korespondencyjny: SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, Piotr Kurnyta Firma Inżynierska-Usługowo-Handlowa EMC-Serwis ul. Szlachtowskiego 34A/2 30-132 Kraków: C - 32,10 pkt, M - 28,50 pkt, łącznie - 60,60 pkt - oferta nr 6 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: WS Atkins-Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Atkins Limited Woodcote Grove, Ashley Road, Epsom, Surrey, England KT18 5BW: C - 7,12 pkt, M - 30,00 pkt, łącznie: 37,12 pkt
Data zamieszczenia informacji