Nr postępowania DZ/ID/341/173/11

Nadzór technologiczny nad robotami betonowymi na zadaniu o nazwie ?Przebudowa ul. Roosevelta na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, do skrzyżowania z ul. Głogowską i Mostem Dworcowym wraz z przebudową węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Zygmunta Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DORADZTWO KOMERCYJNE, ul. Powstańców Wlkp. 4, 62-030 Luboń, z ceną brutto: 254.610,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: p. Zygmunt Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DORADZTWO KOMERCYJNE, ul. Powstańców Wlkp. 4, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji