Nr postępowania DZ/UI/341/006/12

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Piotra Ławniczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ENOS, os. Rusa 127/7, 61-245 Poznań, z ceną brutto: 394.215,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? ?ENEOS? Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 39,78; - oferta nr 2 ? Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 64,91; - oferta nr 3 ? ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 47,94; - oferta nr 4 ? Piotr Ławniczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENOS, os. Rusa 127/7, 61-245 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji