Nr postępowania DZ/RB/341/002/12

Wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie miasta Poznania na czas rozgrywek UEFA Euro 2012

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez URS Polska Sp. z o.o. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, z ceną brutto: 107.625,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DAP ? MED ? PROJECT, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 35,00. Oferta nr 2 ? URS Polska Sp. z o.o., ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100. Oferta nr 3 - Biuro Inżynierii Transportu ? Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 75,76. Oferta nr 4 - Konsorcjum firm: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział Kraków, ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków oraz VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp. j., ul. Gen. Fieldorfa-Nila 15/78, 31-209 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 44,44.
Data zamieszczenia informacji