Nr postępowania DZ/EL/341/008/12

Dostawa słupków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - dla Zadania A ? oferta złożona przez TIOMAN Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, z ceną brutto: 125.054,10 zł, - dla Zadania B ? oferta złożona przez Hannę Duszyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND, ul. Kościuszki 109/6, 61-717 Poznań, z ceną brutto 73.431,00 zł. - dla Zadania C ? oferta złożona przez p. Przemysława Sokołka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo ?APREMO? ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, z ceną brutto: 158.780,70 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Zakład Produkcji Elementów Drogowych Elżbieta i Waldemar Woźniak s.c., ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki, liczba uzyskanych punktów dla Zadania A: 67,81; - oferta nr 2 ? Hanna Duszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND, ul. Kościuszki 109/6, 61-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania A: 65,81; dla Zadania B: 100; - oferta nr 3 ? TIOMAN Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, liczba uzyskanych punktów dla Zadania A: 100; dla Zdania B: 88,37; - oferta nr 4 ? Katarzyna Gibowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Schweiss ? Stanz Technik, ul. Spółdzielcza 4/6, 39-620 Chojnice, liczba uzyskanych punktów dla Zadania A: 56,17, dla Zadania B: 73,70; - oferta nr 5 ? Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów dla Zadania A: 93,64, dla Zadania B: 79,28; - oferta nr 6 ? Przemysław Sokołek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo APREMO Przemysław Sokołek ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, liczba uzyskanych punktów dla Zadania C: 100; - oferta nr 7 ? Metal ? Art. s.c. Ireneusz Laks, Jacek Mądrawski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania A: 61,77; dla Zadania C: 98,92.
Data zamieszczenia informacji