Nr postępowania DZ/EL/341/009/12

Dostawa materiałów do poziomego cienkowarstwowego znakowania dróg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, z ceną brutto: 417.110,22 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - PPG Polifarb Cieszyn S.A., ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn, liczba uzyskanych punktów: 87,06; - oferta nr 2 - RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 3 - Kontur Sp. z o.o., Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynów, liczba uzyskanych punktów: 98,56.
Data zamieszczenia informacji