Nr postępowania DZ/UD/341/017/12

Interwencyjne wypompowywanie mieszaniny wody opadowej, wody roztopowej oraz piasku z miejsc retencjonowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia lub nieprzejezdności drogi publicznej na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 223 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 191.880,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 2 - Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 55,71
Data zamieszczenia informacji