Nr postępowania DZ/ID/341/020/12

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową Wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu (DK5).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Andrzeja Urbaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Urbaniak Mosty Biuro Inżynierskie, ul. F. Witaszka 13, 61-407 Poznań, z ceną brutto: 249.075,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 62,33; - oferta nr 2: p. Andrzej Urbaniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Urbaniak Mosty Biuro Inżynierskie, ul. F. Witaszka 13, 61-407 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji