Nr postępowania DZ/RB/341/021/12

Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i drobnych elementów oznakowania na ulicach miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: - Zadania 1, 2, 4, 5, 7 ? oferta nr 3 złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań z ceną brutto dla: Zadania 1 ? 79.827,00 zł; Zadania 2 ? 80.442,00 zł, Zadania 4 ? 87.945,00 zł, Zadania 5 ? 40.959,00 zł, Zadanie 7 ? 46.863,00 zł. - Zadania 3, 6 ? oferta nr 6 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew z ceną brutto dla: Zadania 3 ? 79.528,73 zł; Zadania 6 ? 69.126,00 zł; - Zadania 8 ? oferta nr 7 złożona przez Firmę RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, z ceną brutto dla: Zadania 8? 265.065,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Rotomat Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-107 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 8 ? 93,86; - oferta nr 2 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ?P&M? Maciej Kołodziej, Paweł Potwora S.C., 38-114 Niebylec 192, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 24,43; - oferta nr 3 złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 100,00; Zadanie 2 ? 100,00; Zadanie 3 ? 98,60; Zadanie 4 ? 100,00; Zadanie 5 ? 100,00; Zadanie 6 ? 97,40; Zadanie 7 ? 100,00; - oferta nr 4 złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy ?Falcon?, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 93,97; Zadanie 2 ? 85,85; Zadanie 3 ? 84,63; Zadanie 4 ? 93,92; Zadanie 7 ? 97,37;. - oferta nr 5 złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 3 ? 82,21; Zadanie 7 ? 80,81; Zadanie 8 ? 97,16; - oferta nr 6 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 87,47; Zadanie 2 ? 87,89; Zadanie 3 ? 100,00; Zadanie 4 ? 96,45; Zadanie 5 ? 87,59; Zadanie 6 ? 100,00; Zadanie 7 ? 99,31; - oferta nr 7 złożona przez RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo liczba uzyskanych punktów: Zadanie 8 ? 100,00.
Data zamieszczenia informacji