Nr postępowania DZ/UD/341/025/12

Wykonanie remontu nawierzchni chodników na Placu Cyryla Ratajskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez VIGEN Sp. z o.o., ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo, z ceną brutto: 706.756,52 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Eleonora Popławska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Eleonora Popławska ?Zakład Remontowo ? Produkcyjny Budownictwa Popławski?, ul. Rodawska 32a, 61-312 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,32; - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 63,13; - oferta nr 3 ? VIGEN Sp. z o.o., ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji