Nr postępowania DZ/RP/341/015/12

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 1.083.015,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji