Nr postępowania DZ/UTZ/341/027/12

Zagospodarowanie terenu zielenią wraz z nawierzchniami na ul. Jana Pawła II w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto 397.639,14 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ?TRANS-GAJ? s.c., ul. Zagórowska 16, 62-500 Konin, liczba uzyskanych punktów: 99,17; - oferta nr 2 ? wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Aldona Szkudlarek - Lipowy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?OGROD ? PROJEKT?, ul. I. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz oraz GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,49; - oferta nr 3 ? Garte s. c., os. Działyńskiego 1e/75, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 97,32; - oferta nr 4 ? Maciej Nowicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,96; - oferta nr 5 ? Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp.j., ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 89,57; - oferta nr 6 ? Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 7 - Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni KERRiA Piórkowski, Gebler Sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, liczba uzyskanych punktów: 92,15; - oferta nr 8 - Park-M Sp. z o. o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: 84,06; - oferta nr 9 - Leszek Kułak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD Usługi Ogrodnicze, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna, liczba uzyskanych punktów: 75,10; - oferta nr 10 - ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,85.
Data zamieszczenia informacji