Nr postępowania DZ/UD/341/024/12

Wykonanie remontu nawierzchni chodników i części jezdni w ul. Nowowiejskiego na odcinku od ul. 23 Lutego do Placu Wolności w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Krystynę Michałkowską prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, z ceną brutto 231.136,07 zł.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 83,13; ? oferta nr 3 - Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów:88,43; ? oferta nr 4 - Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 5 ? Eleonora Popławska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Eleonora Popławska ?Zakład Remontowo ? Produkcyjny Budownictwa Popławski?, ul. Rodawska 32a, 61-312 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,21; ? oferta nr 6 ? VIGEN Sp. z o.o., ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo, liczba uzyskanych punktów:87,88.
Data zamieszczenia informacji