Nr postępowania DZ/RB/341/022/12

Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego podłużnego i poprzecznego ulic miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: - dla Zadania nr 1 (oznakowanie poziome ulic, po których przebiegają drogi krajowe, z materiałów Wykonawcy w ilości 35 000 m?) - oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?DARBUD? Zakład Ogólnobudowlany, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 249.198,00 zł; - dla Zadania nr 2 (oznakowanie poziome ulic pozostałych o dużym natężeniu ruchu, z materiałów Wykonawcy w ilości 65 000 m?) ? oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Zakład Malarski?, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 424.473,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?DARBUD? Zakład Ogólnobudowlany, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 1: 100,00, Zadanie nr 2: 97,87; - oferta nr 2 złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?FALCON? Zakład Usługowy?, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 1: 82,28; - oferta nr 3 złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Zakład Malarski?, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 2: 100,00; - oferta nr 4 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ?ZABERD? S.A., ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław oraz GRAWIL Sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 1: 59,51, Zadanie nr 2: 55,86; - oferta nr 5 złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie nr 1: 80,67, Zadanie nr 2: 71,53.
Data zamieszczenia informacji