Nr postępowania DZ/UD/341/025/12

Wykonanie remontu nawierzchni chodników na Placu Cyryla Ratajskiego w Poznaniu

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano wcześniej (tj. VIGEN Sp. z o.o., ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo, z ceną brutto: 706.756,52 zł ? rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 21.03.2012r.), za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Eleonorę Popławską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Eleonora Popławska ?Zakład Remontowo ? Produkcyjny Budownictwa Popławski?, ul. Rodawska 32a, 61-312 Poznań, z ceną brutto: 818.804,58 zł. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Data zamieszczenia informacji