Nr postępowania DZ/EL/341/036/12

Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: Krzysztofa Rymera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ERPLAST Zakład Pracy Chronionej, ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz, z ceną brutto: 273.515,10 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Krzysztof Rymer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ERPLAST Zakład Pracy Chronionej, ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 ? Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 86,67; - oferta nr 3 ? Dominik Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka, liczba uzyskanych punktów: 90,36.
Data zamieszczenia informacji