Nr postępowania DZ/UTZ/341/034/12

Pielęgnacja zieleni założonej w 2011 roku oraz wykonanie obsadzeń drzewami na ul. Bukowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto 322.392,96 zł.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 2 ? wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Aldona Szkudlarek - Lipowy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?OGROD ? PROJEKT?, ul. I. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz oraz GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 69,03; ? oferta nr 3 ? ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 79,56; ? oferta nr 4 ? Garte s. c., os. Działyńskiego 1e/75, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 61,72; ? oferta nr 5 ? Park-M Sp. z o. o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: 78,99.
Data zamieszczenia informacji