Nr postępowania DZ/UI/341/011/12

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2012 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - Eko Tom Turguła Sp. j, ul. Rumiankowa 11, 61-680 Poznań z ceną brutto dla zadania KIII 48.288,96 zł; - Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: dla zadania LOVII 532.044,61zł, dla zadania KVII 284.078,34 zł; - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań i Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: dla zadania LOV 789.468,49 zł, dla zadania LOVI 978.542,70 zł, dla zadania KV 296.460,00 zł, dla zadania KVI 325.289,52 zł - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań oraz Artura Zysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz i SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, z ceną brutto: dla zadania LOI 1.072.636,95 zł, dla zadania LOII 896.788,93 zł, dla zadania LOIII 627.394,68 zł, dla zadania LOIV 859.539,60 zł, dla zadania KI 604.149,84 zł, dla zadania KII 294.619,68 zł, dla zadania KIV101.645,28zł PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Eko Tom Turguła Sp. j, ul. Rumiankowa 11, 61-680 Poznań liczba uzyskanych punktów dla zadania KIII: 100, dla zadania KVII: 89,69; - Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla zadania LOVII: 100, dla zadania KVII: 100 - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań i Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla zadania LOV: 100, dla zadania LOVI: 100, dla zadania KV: 100, dla zadania KVI: 100; - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań oraz Artur Zys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzędz i SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: dla zadania: LOI: 100, dla zadania LOII: 100, dla zadania LOIII: 100, dla zadania LOIV: 100, dla zadania KI: 100, dla zadania KII: 100, dla zadania KIII: 83,08 dla zadania KIV: 100.
Data zamieszczenia informacji