Nr postępowania DZ/UD/341/035/12

Remont schodów łączących mosty na rzece Cybina w ul. Warszawskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Zbigniewa Przybeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych IKOMONT Zbigniew Przybecki, ul. Gnieźnieńska 9, 62-006 Kobylnica Janikowo, z ceną brutto 294.132,93 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Mosty Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 62,10; ? oferta nr 2 ? Edward Sidz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Inżynierskie Edward Sidz, Al. Piłsudkiego 20/3, 15-446 Białystok, liczba uzyskanych punktów: 85,80; ? oferta nr 3 ? Zbigniew Przybecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych IKOMONT Zbigniew Przybecki, ul. Gnieźnieńska 9, 62-006 Kobylnica Janikowo, liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 4 ? INPO-BUD Andrzej Świderski Sp. j., ul. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 55,20.
Data zamieszczenia informacji