Nr postępowania DZ/UI/341/039/12

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników w śródmieściu Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Krzysztofa Dziubka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Krzysztof Dziubek, ul. Jackowskiego 30 m 11, 60-512 Poznań, z ceną brutto 33.742,44 PLN. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Filipa Kamińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo - Ogólnobudowlany, ul. Jaśminowa 17, Bogucic, 62-006 Kobylnica, liczba uzyskanych punktów ? 17,30; - oferta nr 2 złożona przez Jarosława Żentkowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920, liczba uzyskanych punktów ? 64,78; - oferta nr 3 złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 22,16; - oferta nr 4 złożona przez Krzysztofa Dziubka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Dziubek, ul. Jackowskiego 30 m 11, 60-512 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 100; - oferta nr 5 złożona przez Łukasza Drewniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SOFTLIGHT?, os. Jagiellońskie 35/3, 61-233 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 26,18. - oferta nr 6 złożona przez Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 31,80; - oferta nr 7 złożona przez Mateusza Michalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Michalak, ul. św. Michała 40, 61-118 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 47,61; - oferta nr 8 złożona przez Alicję Żwawiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?SKIP? GREEN SKIP, ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów ? 77,47.
Data zamieszczenia informacji