Nr postępowania DZ/EL/341/051/12

Dostawa 4 samochodów osobowych oraz 2 samochodów ciężarowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, z ceną brutto: 122.877,00 zł. dla 1 części zamówienia i 72.816,00 zł dla 2 części zamówienia. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 1 część zamówienia: 100,00; 2 część zamówienia: 100,00; ? oferta nr 2 złożona przez Auto- Centrum Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A., ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 1 część zamówienia: 95,70; 2 część zamówienia: 93,08.
Data zamieszczenia informacji