Nr postępowania DZ/UD/341/041/12

Remont przejścia podziemnego ?Leśnowolska? ? etap I pod ul. Dąbrowskiego (pod drogą krajową nr 92) w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. j., ul. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, z ceną brutto 887.662,71 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 91,21; ? oferta nr 2 ? Mosty Poznań Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 94,53; ? oferta nr 3 ? INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. j., ul. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 4 ? Zbigniew Przybecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych IKOMONT Zbigniew Przybecki, ul. Gnieźnieńska 9, 62-006 Kobylnica Janikowo, liczba uzyskanych punktów: 79,48; ? Oferta nr 5 - Pol-Dróg Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 79,27; ? Oferta nr 6 - Wykonawcy występujący wspólnie: FEROCO S.A., ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań i Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane TORKRET Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grabowa 8, 62-025 Siekierki Wielkie, liczba uzyskanych punktów: 75,78.
Data zamieszczenia informacji