Nr postępowania DZ/EL/341/060/12

Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została, oferta złożona przez STATOIL Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, z cena brutto: 495.494,18 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? STATOIL Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji