Nr postępowania DZ/IB/341/057/12

Remont ul. Nowy Świat w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj.: POL ? DRÓG Kościan Sp. z o.o., ul. Dworcowa 29, Bonikowo, 64-000 Kościan ? lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Usługowo ? Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn ? partner konsorcjum, z ceną brutto: 464.243,06 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 66,80; - oferta nr 2 - POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 92,96; - oferta nr 3 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 97,52; - oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,19; - oferta nr 5 - EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 91,39; - oferta nr 6 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 87,87; - oferta nr 7 - COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 84,34; - oferta nr 8 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia tj.: POL ? DRÓG Kościan Sp. z o.o., ul. Dworcowa 29, Bonikowo, 64-000 Kościan ? lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Usługowo ? Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn ? partner konsorcjum, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji