Nr postępowania DZ/IB/341/059/12

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rycerska ? Grunwaldzka i Ostroroga ? Grunwaldzka w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną brutto: 1.609.256,12 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 97,24; - oferta nr 2 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia tj:. ?POL ? DRÓG Kościan? Sp. z o.o., ul. Dworcowa 29, Bonikowo, 64-000 Kościan oraz Przedsiębiorstwo Usługowo ? Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn reprezentowani przez ?POL ? DRÓG Kościan? Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 84,88; - oferta nr 3 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4 - POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 93,58.
Data zamieszczenia informacji