Nr postępowania DZ/IB/341/062/12

Budowa chodnika i drogi rowerowej w ulicy Leśnych Skrzatów w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 246.224,06 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 89,79; - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 - Drogbet Wieczorek Sp. j., ul. Rolna 8 ? 10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 95,18; - oferta nr 4 - Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NORTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo ? Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,74; - oferta nr 5 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 86,78; - oferta nr 6 - COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 98,49.
Data zamieszczenia informacji