Nr postępowania DZ/IB/341/072/12

Remont kładki dla pieszych ?Żegrze II? nad ul. Żegrze w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto: 1.437.111,09 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. jawna, ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 73,58; - oferta nr 2 - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane ?TORKRET? Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Grabowa 8, 62-025 Siekierki Wielkie, liczba uzyskanych punktów: 68,70; - oferta nr 3 - FEROCO S.A., ul. Wołczańska 24, 60-003 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 72,42; - oferta nr 4 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 86,69; - oferta nr 5 - POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji