Nr postępowania DZ/IB/341/162/06

Wykonanie przystanku autobusowego z murem oporowym w nasypie kolejowym w ul. Gnieźnieńskiej w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Pana Stanisława Śledzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MUR-BET Firma Drogowo-Budowlana, ul. Graniczna 27, 62-069 Dąbrowa - z ceną brutto: 473.052,89 zł.
Data zamieszczenia informacji