Nr postępowania DZ/UI/341/079/12

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników w śródmieściu Poznania w 2012 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Jarosława Żentkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości Jarosław Żentkowski, al. Poznańska 70, 64-920 Piła, z ceną brutto 39.841,20 PLN. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 złożona przez Jarosława Żentkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości Jarosław Żentkowski, al. Poznańska 70, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów ? 100,00; ? oferta nr 2 złożona przez Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów- 99,09; ? oferta nr 3 złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?FALCON? Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów ?68,05; ? oferta nr 4 złożona przez Adama Bilskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wyczyścimy.pl Adam Bilski , ul. Słowicza 7, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów ? 39,06.
Data zamieszczenia informacji