Nr postępowania DZ/RSIM/341/061/12

Wykonanie i montaż informacji ulicowej dla 16 jednostek obszarowych miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?UTAL? Sp. z o.o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica, z ceną brutto: 1.997.162,44 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2: ?UTAL? Sp. z o.o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji