Nr postępowania DZ/UD/341/080/12

Remont nawierzchni chodników w ul. Mazowieckiej na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Pomorskiej w Poznaniu (strona prawa-północna) ? etap I.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK? Ryszard Mielcarek, ul. J. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 292.426,97 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK? Ryszard Mielcarek, ul. J. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2: MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o., Dąbrowa, ul. Graniczna 27, 62-069 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 80,34; - oferta nr 3: ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,68; - oferta nr 4: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 84,86; - oferta nr 5: Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 93,10; - oferta nr 6: Maria Dejneka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?ALFA? Maria Dejneka, ul. Legionów 27, 62-800 Kalisz, liczba uzyskanych punktów: 97,96; - oferta nr 7: ?Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR ? DROG s.c.? Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 75,52.
Data zamieszczenia informacji