Nr postępowania DZ/IB/341/083/12

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Kolejowej
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Graniczna 27, 62-069 Dąbrowa, z ceną brutto: 51.660,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1: NAP ? PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak S.C., Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki, liczba uzyskanych punktów: 51,66; Oferta nr 2: Danuta Ciszewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe, ul. Chocimska 50a, 60-689 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 76,08; Oferta nr 3: ?SMP Projektanci? Szuba, Matysik, Pokorski Sp. jawna, ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 64,71; Oferta nr 4: ?DROMOST? Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 33,33; Oferta nr 5: Tebodin Poland Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 19,89; Oferta nr 6: Renata Rystał?Chudy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JK Projekt, ul. Błażeja 6G/21, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 58,33; Oferta nr 7: Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 38,53; Oferta nr 8: MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Graniczna 27, 62-069 Dąbrowa, liczba uzyskanych punktów: 100,00; Oferta nr 9: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o., ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin, liczba uzyskanych punktów: 30,00; Oferta nr 10: BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego461, 60-451 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 20,67; Oferta nr 11: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 34,15; Oferta nr 12: Biuro Projektów ?A-PROPOL? S.C. A. Biegański, D. Biegańska, ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice, liczba uzyskanych punktów: 42,38; Oferta nr 13: TRAKT Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, liczba uzyskanych punktów: 32,68.
Data zamieszczenia informacji