Nr postępowania DZ/IB/341/087/12

Przebudowa chodnika i przystanku autobusowego w ul. Brzechwy w Poznaniu ? strona północna na odc. od ul. Złotej Kaczki do ul. Maklakiewicza

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 67.719,56 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Marcin Borkowski, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 91,52; - oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 94,16; - oferta nr 3 - Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp.j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 85,25; - oferta nr 4 - Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 95,35; - oferta nr 5 ? Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji